Vẻ đẹp thực thụ bao gồm:

Vẻ đẹp thực thụ bao gồm:
1. Tư thái (dáng dấp Dung Mạo)
2. Nghi thái (Lễ Tiết)
3. Ngữ thái (giọng điệu Lời Nói)
4. Tình thái (biểu đạt Tình Cảm)
5. Khí thái (Tính Cách)
6. Tâm thái (biểu hiện Nội Tâm)
7. Thần thái (hàm dưỡng Tinh Thần)
See Translation