Talk show :Thuý Miêu và Ts Trần Hữu Đức : rất tuyệt vời

Talk show :Thuý Miêu và Ts Trần Hữu Đức : rất tuyệt vời, rất thú vị, rất nhân văn và rất truyền cảm hứng cho tôi vì mọi người bắt đầu lên tiếng và chung tay xây dựng con người Việt nam sống bản lĩnh vượt qua cám dỗ để sống trách nhiệm với gia đình, gia đình hạnh phúc thì xã hội mới tốt đẹp.