Sinh rằng: “Giải cấu là duyên

Sinh rằng: “Giải cấu là duyên,
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.”
Trong Truyện Kiều cụ Nguyễn Du có câu vậy. Nhưng nhân định có thực sự thắng thiên được hay không?
Hay là:
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.