Nhất thân

Nhất thân, nhì quen, chuẩn thật!
Đưa Papa đi khám lại, mọi sự hanh thông nhờ những mối quan hệ thật tuyệt vời!
Cứ gieo đi, cứ cho đi, cứ giúp đỡ nhiều người khác đi, cứ làm nhiều điều tốt đi…. rồi bạn cũng sẽ có ngày được nhận lại! 🙂