Nhân phát biểu của cha gì đó tô với vẽ ra rừng về vụ 2 ku cướp bánh mỳ

Nhân phát biểu của cha gì đó tô với vẽ ra rừng về vụ 2 ku cướp bánh mỳ, đăng lại bài này coi như “xem” tính NHÂN VĂN của hai tư tưởng nó như thế nào
Tóm lại, mục tiêu trước mắt cần “vào cuộc quyết liệt” để phấn đấu bằng năm 1935.