[MUÔN SỰ TRĂM ĐIỀU DO NHÂN KHỞI]

[MUÔN SỰ TRĂM ĐIỀU DO NHÂN KHỞI]
MUÔN đời thọ khổ bởi rồ điên
SỰ xử không ngoan luống não phiền
TRĂM xấu trên đời tâm họa biến
ĐIỀU lành giữa cõi ý thư biên
DO hồn mãi tọa phương vô ngã
NHÂN hữu thường lưu trí tại thiền
KHỞI vận từ bi bày thiện nghiệp
Hồn về cõi tịnh sẽ an nhiên.
-Thiện Đức-