Mỗi lần nhậu với Bùi Chí Vinh là thêm một bài thơ mới

Mỗi lần nhậu với Bùi Chí Vinh là thêm một bài thơ mới. Cuộc vang hôm nay là chuyện gái nam:
Con gái nam rất ham chơi
Ta dân cùng xứ ngỏ lời biểu dương
Ham chơi đến lúc … lên giường
Em còn xuống giọng cải lương rất mùi
Sáng đèn nhớ lúc tối thui
Giầu sang em nhớ khoai lùi dính tro
Các em như miếng cá kho
Ngó vô thấy đã, cắn vô thấy … bà
Cắn vô xương gỡ không ra
Trừ khi trình diện ông già của em…