Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung

Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.
<3 Cherish the time you have, and the memories you share... being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility. -st- See Translation