Bài 2 về Marketing cơ bản

Bài 2 về Marketing cơ bản. Giáo trình “Principles of Marketing”, tác giả: GS Philip Kotler và GS Gary Amstrong, ấn bản 17 xuất bản năm 2017 nhé.
LMC livestream vào 7:00 pm tối thứ ba, thứ sáu hàng tuần về quản trị kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển cá nhân và nhiều đề tài khác.
Thân ái
LMC