Không có gì đúng

Không có gì đúng, chẳng có gì sai… tất cả là do văn hóa, quan niệm khác nhau mà thôi.
Sướng hay khổ, do cách chúng ta nhìn đời. Thay đổi góc nhìn, nếu ta chưa Hp
See Translation

3 thoughts on “Không có gì đúng

  1. Anh em mình cũng phải sẵn sàng, nếu cần phải ở Trại Dưỡng Lão anh ạ… kakaa

Comments are closed.